Verkställande direktörens hälsning

Anssi_Pihkala

Hansel är motorn för statens effektiva upphandlingsverksamhet. År 2015 deltog vi i flera projekt, av vilka det viktigaste var utvecklingsprojektet för statens upphandlingsverksamhet (HANKO). Slutrapporten om projektet HANKO som publicerades i februari 2016 innehåller åtgärdsförslag för styrning och effektivisering av statens upphandling som kan utnyttjas av både statens ämbetsverk och inrättningar samt enheter utanför statens budgetekonomi. Hansel kommer att aktivt delta i implementeringen av resultaten av HANKO-projektet.

Digitalisering är ett tema som genomsyrar regeringsprogrammet. Hansel deltar i digitaliseringsprojektet för statens upphandling som får bra stöd av resultaten av HANKO-projektet. Vi har redan under flera år använt elektroniska auktioner i konkurrensutsättningen av upphandlingar. I fjol lanserade Hansel ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem för internt bruk och för vissa kunder. Systemet lättar både de upphandlande enheternas och leverantörernas administrativa börda och ökar transparensen.

Målen för en effektiv och digitaliserad offentlig upphandling är ambitiösa. Hela statens upphandling från anbudsbegäran och avtal till beställning och betalning kommer att digitaliseras. Detta omfattar utöver elektronisk konkurrensutsättning även bland annat avtalshantering, näthandel, hantering av fakturor och betalningar samt rapportering.

Finansministeriet har gett Hansel i uppdrag att utreda fördelningen av statens upphandlingar. Uppdraget går ut på att precisera de analyser av upphandlingar som utfördes i samband med HANKO-projektet. Resultaten kan användas av både finansministeriet, som styr statens upphandling, och alla statliga enheter. Syftet med projektet är att effektivisera statens upphandling och öka produktiviteten.

Gemensamma utvecklingsmål på statsnivå, ett djupare samarbete mellan koncernaktörer och utveckling av upphandlingskompetensen inom statsförvaltningen är exempel på åtgärder genom vilka vi kan uppnå besparingar inom statens upphandling. Vi fortsätter också att utveckla innovativa upphandlingar. Vi ökar samarbetet med våra kunder och strävar efter att tillsammans med dem hitta nya effektiva upphandlingsrutiner. Våra förväntningar på framtiden är höga.

Nedskärningarna inom statsförvaltningen återspeglas i vår verksamhet. Värdet på de produkter och tjänster som upphandlades samordnat sjönk med 2,5 procent från året innan till 697 miljoner euro. Effektiviteten hos Hansels verksamhet återspeglas således i den sänkta procentuella serviceavgiften. Senast nästa år kommer serviceavgiften att vara en procent av upphandlingens värde i genomsnitt.

Försäljningen av experttjänster inom upphandling fortsatte att öka kraftigt. Under 2015 deltog vi i 126 kundspecifika projekt, vars sammanlagda värde steg till 235 miljoner euro. Våra kunder har gett oss mycket positiv respons på experttjänsterna, och framöver kommer vi att utveckla dem utifrån responsen.

Dröjsmålen i totalreformen av upphandlingslagstiftningen har orsakat utmaningar för oss. Regeringens proposition borde ges till riksdagen i juni 2016, och målet är att den nya upphandlingslagstiftningen ska träda i kraft senast i slutet av 2016.

Jag kan till min glädje konstatera att Hansels strategiska ansvarsfrågor har implementerats planenligt. Vi har infört en livscykelbaserad kostnadskalkyl som grund för jämförelsen av anbud. Bolagets nya strategi blir klar under 2016, och vi kommer att beakta ansvarsfrågor på ett omfattande plan också i den nya strategin som gäller till 2020.

Jag vill tacka alla våra kunder, avtalsleverantörer och Hansels kompetenta personal för ett framgångsrikt 2015!

Anssi Pihkala