Resultaträkning

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Omsättning 9 072 394,08 9 268 028,11
Affärsrörelsens övriga intäkter 96 283,63 62 931,28
Personalkostnader –6 201 296,76 –6 312 200,32
Avskrivningar och nedskrivningar –39 610,73 –48 155,45
Affärsverksamhetens övriga kostnader –2 540 254,07 –2 731 875,84
Rörelsevinst (-förlust) 387 516,15 238 727,78
Finansiella intäkter och kostnader 62 602,24 56 380,48
Vinst (förlust) före extraordinära poster 450 118,39 295 108,26
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 450 118,39 295 108,26
Inkomstskatter –83 135,29 –59 855,52
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 366 983,10 235 252,74