Ansvarssynpunkterna styr livsmedels- och non-food-upphandling

Ramavtalet för livsmedel och non-food-produkter ersätter stegvis ramavtalet för konsumtionsvaror för storkök och ramavtalet för livsmedel. Det nya ramavtalet gäller 2015–2020.

För de produkter som upphandlas via ramavtalet erbjuds en kanal, en logistiskt effektiv och leveranssäker operativ modell samt logistisk- och stödtjänster med förmånliga totala kostnader.

Ramavtalets produkter är högklassiga, förmånliga, funktionssäkra och användarvänliga. Livsmedel bör vara säkra och ha en tillräckligt lång användningstid med tanke på kundens behov. Till exempel WHO:s mål för att halvera salthalten under det kommande årtiondet återspeglas i sortimentet under avtalsperioden.

Ansvar inom olika produkt- och servicegrupper

Kunderna kan fastställa hållbara miljö- och energilösningar, krav på närproducerad och ekologiskt producerad mat med stöd av statsrådets principbeslut. Principbesluten anger riktlinjerna för bland annat minskning av matspillet och förbättring av energieffektiviteten.

Även obligatoriska miljökrav kan ställas på ramavtalets produkter. Olika miljömärken, såsom EU-blommärket och Svanmärket är praktiska kriterier i produktjämförelser. Miljöhänsyn kan också beaktas i tjänster relaterade till produkter; till exempel ska CO2-utsläppen för transporter minimeras och transport rutterna optimeras.

Utöver statsrådets principbeslut och obligatoriska miljökrav omfattar ansvar även sociala aspekter, till exempel regler för rättvis handel och etiskt fiske. Leverantörerna ansvarar för att ansvarsfulla principer har iakttagits i produktionskedjan.