Ansvarsfulla och hållbara resealternativ

Ramavtalen för resor, logi- och mötestjänster har ett stort sortiment av tjänster för upphandlingsbehov inom reseförvaltning. Via tio ramavtal kan Hansels kunder upphandla resetjänster från flygresor till konferenspaket och resebyråtjänster.

De ämbetsverksspecifika reseanvisningarna samt statens resereglemente och -strategi reglerar upphandlingen av resetjänster.

Syftet med statens reseförvaltning är att stödja ämbetsverkens kärnverksamhet och möjliggöra ett totalekonomiskt, säkert och miljövänligt resande.

För upphandling av tjänsteresor är det typiskt att reservationerna kan göras till avtalspriset via många olika kanaler. Kunden uppnår de bästa resultaten genom att anlita en avtalsresebyrå och betalningslösning. Användningen av ramavtal säkerställer också iakttagandet av upphandlingslagen.

Miljöhänsyn

Hansel har konkurrensutsatt rese-, logi- och mötestjänsterna centraliserat, och även miljörelaterade krav har ställts på tjänsteleverantörerna. Kriterierna utgörs av bland annat utsläpp från transportmateriel, återvinning av material och andra rutiner som stöder en hållbar utveckling.

I enlighet med resestrategin minskas miljöbelastningen genom att man till exempel kritiskt bedömer resebehovet, fäster uppmärksamhet vid valet av resesätt och ökar användningen av sådana tekniska lösningar som minskar resebehovet.