Personaluthyrning aktualiserar socialt ansvar

Via ramavtalet för personaluthyrning 2015–2019 kan Hansels kunder skaffa personal för uppgifter där aktörerna inte behöver använda offentlig makt, såsom kontorsarbeten, ekonomiförvaltning, ICT och restaurangtjänster.

Konkurrensutsättning av hyrd arbetskraft kräver kännedom om branschens särskilda drag för att säkerställa ett lyckat resultat med tanke på socialt ansvar.

Enligt Hansels erfarenheter ökar användningen av hyrd arbetskraft produktiviteten inom statsförvaltningen tack vare dess flexibilitet och anpassningsförmåga och inte genom nedskärningar av den hyrda personalens förmåner. Vid konkurrensutsättningar av hyrd arbetskraft har man beaktat det sociala ansvaret och den hyrda personalens ställning i högre grad än tidigare.

Enligt ramavtalet är den hyrda personalens avtalslöner minst lika bra som enligt kollektivavtal. Koefficientprissättningen gör de hyrda arbetstagarnas bruttolöner mer transparenta ur kundens perspektiv. Prissättningsmodellen minskar också incitamentet att pressa ner de hyrda arbetstagarnas löner.

När det gäller personalförmåner har alla hyrda arbetstagare med över fyra månader långa anställningsförhållanden rätt till lagstadgad företagshälsovård och sjukvård på allmänläkarnivå. Kunden kan också erbjuda samma personalförmåner som för sin egen personal till exempel i form av motions- och lunchsedlar via genomfaktureringar, utan avtalsleverantörens marginal.