Personalstatistik

Bolaget har anställt åtta nya medarbetare under 2015. Fem nya anställningsavtal ingicks med män och tre med kvinnor. 75,0 procent av de nya medarbetarna var högst 30 år gamla, medan 25,0 procent hörde till gruppen 31–39 år gamla.

Fem visstidsanställda och tre fast anställda rekryterades. Anledningen till visstidsanställningarna är till största delen de fast anställdas familjeledigheter. Dessutom arbetar det studerande som timanställda på Hansel under sommaren och under arbetstoppar.

Sedan 2015 har personalstatistikens könsfördelning, åldersfördelning och genomsnittliga längd på anställningsförhållandet angetts för alla gällande anställningsförhållanden i slutet av räkenskapsperioden. Under tidigare år gällde dessa uppgifter för gällande anställningar på heltid i slutet av räkenskapsperioden. Ändringen av beräkningssättet har ingen väsentlig inverkan på nyckeltalen för personalen.

Antal anställda

2015 2014 2013 2012 2011
Antal anställda i räkenskapsperiodens slut 74 77 73 71 66
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 73 75 71 69 63
Anställningsförhållanden i kraft den 31.12. 76 80 79 78 77
Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft den 31.12. 74 77 77 73 69
Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft den 31.12. 2 3 2 5 8
Visstidsanställda på heltid 31.12. 2 1 2 4
Visstidsanställda på deltid 31.12. 2 1 1 3 4
Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) den 31.12. 74 79 78 75 73
Barn-/vårdledighet i medeltal 1 2 4 5 7
Fasta anställningsförhållanden den 31.12., % 97,4 96,2 97,5 93,6 89,6
Visstidsanställda den 31.12., % 2,6 3,8 2,5 6,4 10,4

Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken åtgärder för att trygga jämställdhet och förebygga diskriminering presenteras. Inom bolaget följer man upp placeringen av kvinnor och män på olika arbetsuppgifter samt löneutveckling och löneskillnader.

Könsfördelning


Tidigare år »

2012 2011
Män 33 32
Kvinnor 42 41

Längden på anställningsförhållanden i medeltal

Arbetsår 2015 2014 2013 2012 2011
40 eller mer 2 5 5 3 3
30–39 3 3 4 6 6
20–29
10–19 15 9 6 1 1
4–9 32 33 33 33 34
1–3 19 23 24 23 18
under ett år 5 6 6 9 11
Personal sammanlagt 76 79 78 75 73

Åldersfördelning

Personalomsättning

2015 2014 2013 2012 2011
Nya anställningsförhållanden 8 11 12 12 14
varav visstidsanställda 5 6 7 3 5
Avslutade anställningsförhållanden 11 10 11 10 6
varav pensionerade 3 1
Visstidsanställningen upphörde 4 5 8 3 2
Antal som sagt upp sig 3 4 3 7 4
Antal uppsagda 1
Omsättning i medeltal, % 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0
Omsättning, % 14,5 12,5 13,9 12,8 7,8
Omsättning, personal som sagt upp sig, % 3,9 5,0 3,8 9,0 5,2

Man genomför en avgångsintervju med alla anställda som sagt upp sig, som har som mål att få respons på hur arbetsgemenskapen fungerar och förslag på hur man kan utveckla verksamheten och förbättra den. Återkopplingen behandlas i ledningsgruppen.

Sjukfrånvaro och olycksfall

2015 2014 2013 2012 2011
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 4 2 5 7 1
Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 1 1 2 1
Dödsfall
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 9,7 9,0 6,6 9,3 8,1
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 8,6 7,6 5,4 8,3 7,4
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 3,0 2,5 2,3 2,6 2,6
Sjukfrånvaron totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 2,7 2,4 1,6 2,4 2,0
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 4,1 3,8 2,8 3,9 3,4
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 3,6 3,4 2,3 3,5 3,1
Använda medel för hälsovård, €/person/år 657 721 596 669 486
Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 314 456 514 579 674

Sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren, detta beror främst på några längre sjukledigheter. Inga större förändringar har skett i använda medel för hälsovård per person.